Історія закладу освіти

Працівники Козівського районного методичного кабінету провели пошукову роботу, в результаті якої зібрали нижче вказані матеріали з історії становлення і розвитку методичної служби в Козівському районі.

Історія становлення та перспективи розвитку методичної служби в Козівському районі

1.Наказом №91 завідуючого райвно Козівського району Тернопільської області з

20 жовтня 1944 року призначено завідуючим педкабінетом при Козівському райвно Казимирчука Івана Яковича.

На основі наказу Тернопільського облвно від11 липня 1956 року №154, наказом №49 завідуючого райвно Карасьова В.В. з 25 липня 1956 року ліквідовано методичний кабінет при Козівському райвно і звільнено з роботи зав методкабінетом Галиняка Степана Володимировича з 1 серпня 1956 року, а також зобов’язано провести передачу бібліотеки і всіх методичних матеріалів секретарю райвно Бек Євстахії Мар’янівні.

На основі наказу Тернопільського облвно від 19 вересня 1968 року №1359-К переведено Тибінь Галину Іванівну на посаду завідуючого – методиста районним методичним кабінетом.

2.У зв’язку з прийняттям «Положення про районний (міський) методичний кабінет», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18.03.1997р. №72 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.04.1997 р. №142/1946, враховуючи наказ обласного управління освіти Тернопільської облдержадміністрації «Про організацію методичних установ області від 01.09.1997 р. №161, розпорядженням голови Козівської районної державної адміністрації від 30.12.1999 р. №360 «Про організацію роботи районного методичного кабінету» було реорганізовано районний методичний кабінет відділу освіти райдержадміністрації шляхом надання йому статусу юридичної особи, затверджено статут Козівського районного методичного кабінету, штатна структура.

Керуючись наказами Міністерства освіти і науки України від 8 грудня 2008 року №1119 «Про затвердження положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)» та від 30 грудня 2008 року №221 «Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методичного кабінету (центру)», управління освіти та науки обласної державної адміністрації від 16 лютого 2009 р. №102 «Про організацію роботи методичних установ області» розпорядженням Козівської районної державної адміністрації від 1 липня 2009 року №312 затверджено статут Козівського районного методичного кабінету в новій редакції, штатний розпис.

СПИСОК керівників (завідувачів) за період існування методичної установи

1.Казимирчук Іван Якович – завідуючий педкабінетом при Козівському райвно(1944,1948 рр.).

2.Прокопенко Олександра Семенівна (1945-1946рр).

3.Чевакінська Анастасія Григорівна – зав.методкабінетом з (1946-1947, 1948-1952рр.)

4.Журило Надія Петрівна – (1950р.)

5.Кандибова Н.П. – (1951р.)

6.Жарик Віра Денисівна – (1951р.)

7.Ларинцева Катерина Гнатівна – (1951-1952рр.)

8.Компанієць Ніна Петрівна – (1952р.)

9.Онацький Михайло Сергійович – (1953-1954рр.)

10.Костюк Іван Степанович – (1954-1955рр.)

11.Рибіцький Володимир Григорович – (1955р.)

12.Галиняк Степан Володимирович - (1955-1956рр.)

13.Тибінь Галина Іванівна (1968-1969 рр.),

14.Ряботінь Григорій Павлович (1969-1972рр.),

15.Максимів Ганна Миколаївна (1973-1989рр.)

16.Димид Марія Василівна (1989-1994 рр.),

17.Кріцак Михайло Антонович (т.в.о завідувача РМК з 1.08.1991р.- 27.01.1992р.)

18.Стасів Романія Володимирівна (в.о.завідувача РМК з 1992-1994рр.,з 1994р. – завідувач РМК).

Науково-методичні проблеми, над якими працювала методична служба в різні роки.

40-50-ті роки

Основою методичної роботи були внутрішньошкільні заходи (педагогічні ради, засідання методичних комісій, методичних об’єднань) та участь вчителів у засіданнях кущових предметних комісій при Козівській НСШ, Бишківській НСШ, В.Плавучанській НСШ, Будилівській НСШ, на яких директори шкіл, завпедкабінетами скеровували вчителів на:

-виконання програмового матеріалу з кожної дисципліни;

-виховання учнів у дусі патріотизму, радянської гідності;

-впорядкування шкільної документації і вірність «виставлених» оцінок;

-налагодження роботи шкільного «всамоврядування»;

-організацію роботи учкомів, піонерської організації, гурткової роботи;

-проведення обліку і навчання неписьменних і малописьменних;

-організацію роботи з дітьми-сиротами;

-організовували огляди художньої самодіяльності;

-організацію роботи над правильним і каліграфічним письмом у початковій школі;

З цією метою:

-підвищувалась ідейно-політична підготовка вчителів;

-їх систематично знайомили з новинками педагогічної, методичної літератури;

-вчили аналізувати свою роботу;

-знайомили з методикою організації самостійної роботи в двокомплектній школі;

-знайомили з організацією і методикою проведення лабораторних робіт з фізики, хімії, біології;

-проводилось навчання директорів, завшколами з питань ведення особових справ, книги обліку учнів.

60-70-ті роки

Через різні форми методичної роботи (предметні комісії, методичні об’єднання, семінари, виробничо-педагогічні наради, педчитання, самоосвіту) керівники навчальних закладів, працівники методкабінету спрямовували вчителів на:

-виховання в учнів інтересу до предмета;

-єдність навчання і виховання на уроках;

-виховання любові до фізичної праці;

-створення учнівських виробничих бригад, виходячи з потреб місцевих господарств;

-реалізацію принципу розвиваючого навчання, використання самостійних, творчих завдань, проведення спостережень, узагальнень;

-удосконалення змісту форм і методів спільної виховної діяльності, досягнення єдності виховних впливів;

-розвиток розумової діяльності та активності школярів;

З цією метою:

-було створено міжшкільні конструкторські бюро по виготовленню саморобних навчально-наочних посібників;

-надавалась допомога молодим вчителям з питань виготовлення наочності;

-організовувались педагогічні виставки передового досвіду та виготовленої наочності;

-підвищувався ідейно-політичний, науково-теоретичний і методичний рівень педагогів через удосконалення знань з психології, педагогіки (дидактики, теорії комуністичного виховання, школознавства), методики викладання предмета за фахом;

-надавалась допомога вчителям у роботі над докурсовими завданнями шляхом організації і проведення консультацій відповідного змісту;

-знайомили педагогів з особливостями навчально-виховного процесу в групі продовженого дня;

-проводилось всебічне вивчення ділових якостей та психологічних особливостей майбутніх керівників, їх постійне навчання;

-організовувалась робота по розширенню мережі дошкільних закладів;

- належна увага приділялась діяльності опорних шкіл, шкіл ППД, постійно діючих семінарів і методичних об’єднань;

-організовувалось вивчення і поширення педагогічного досвіду;

-педагоги залучались до науково-дослідної роботи.

80-ті роки

Діяльність педпрацівників скеровувалась на:

-забезпечення наукового рівня викладання, якості знань і практичних навиків учнів з основ наук згідно вимог удосконалених програм;

-формування діалектико-матеріалістичного світогляду школярів в процесі викладання основ наук;

-формування в учнів активної життєвої позиції;

-покращення естетичного, фізичного розвитку учнів, ідейно-політичного, морального виховання;

-кардинальне поліпшення трудового виховання, професійної орієнтації учнів;

-виховання у молоді любові до Батьківщини і готовності до її захисту в світлі вимог основних напрямів реформи загальноосвітньої і професійної школи;

-демократизацію і гуманізацію навчально-виховного процесу.

З цією метою:

-особлива увага приділялась ідейно-політичній підготовці вчителів;

- теоретичному вивченню змісту, особливостей і вимог удосконалених програм;

- удосконаленню сучасного уроку як основної форми навчально-виховного процесу;

-узагальненню кращого досвіду управлінської діяльності;

-урізноманітненню форм методичної роботи: «круглі столи», семінари-практикуми, ділові ігри, проблемні дискусії, відкриті уроки, консультації;

-велика увага приділялась роботі з молодими вчителями;

-формуванню у керівників самостійності і відповідальності за прийняті рішення.;

-зверталась увага на узгодженість у роботі класоводів та вчителів-предметників;

-організацію комп’ютерного навчання школярів;

-перші спроби диференціації навчання;

-організацію роботи з дітьми за місцем проживання.

90-ті роки

Організація навчально-виховного процесу орієнтувалась на:

-формування і розвиток особистості із усвідомленою громадською позицією, глибокими знаннями і практичними навиками;

-досягнення пріоритету соціально-економічних мотивів навчання;

-удосконалення і оновлення форм і методів навчання та виховання;

-дальшу демократизацію та гуманізацію освіти;

-формування в учнів відповідального ставлення до навчання і поведінки;

-втілення Концепції української національної школи.

А тому:

-проводилось вивчення рівня професійної компетентності педагогічних кадрів та методів стимулювання їх творчої активності;

-проводилась методична робота на основі діагностики рівня професійної компетентності;

-основними напрямками роботи були пошуки активних форм поширення передового педагогічного досвіду;

-створювались проблемні і творчі групи, школи молодого вчителя;

-підвищувався методичний рівень вчителів з проблем: використання активних форм навчання, контролю знань учнів;

-проводилась робота по укомплектуванню гімназії кваліфікованими кадрами;

-підвищувалась ефективність навчально-виховного процесу на основі впровадження новітніх інформаційних технологій ;

-удосконалювався зміст, форми та методи вивчення інформатики в навчально-виховних закладах;

-організовувалась диференціація навчання за напрямами: суспільно-гуманітарний, природничо-науковий, естетичний;

-проводився пошук, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді;

-проводилась спільна робота загальноосвітньої і професійної школи, базового підприємства, сім’ї і громадськості по дальшому вдосконаленню трудового навчання і виховання учнівської молоді;

-впроваджувалось викладання народознавства.

2000-2010 роки

Основні науково-методичні проблеми:

Забезпечення якості знань, умінь та навичок учнів на основі впровадження нових та удосконалення існуючих технологій навчання;

Запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

Підвищення ефективності роботи школи через особистісно-орієнтовану систему навчання і виховання;

Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження технологій інтерактивного навчання;

Використання інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі.

Державно-громадське управління начально-виховним процесом шляхом використання інноваційних технологій;

Вивчення основних функцій та принципів проведення моніторингових досліджень якості освіти.

Удосконалення освітнього процесу шляхом використання інноваційних педагогічних технологій, моніторингових досліджень якості освіти з урахуванням компетентнісного підходу як запорука успішного навчання.

Компетентний вчитель – запорука реалізації компетентного підходу до сучасного освітнього процесу.

  • С П И С О К методистів за період існування методичної установи

Дошкільна освіта

Гайдукевич Леся Іванівна (1970-1974рр.)

Мукомел Людмила Петрівна (1975-1987, 1989-2001рр.)

Сім’я Неля Григорівна (1987-1988рр)

Шкільна Любов Михайлівна ( з 2001р.)

Початкові класи

Нечай Ганна Григорівна (1971-1973 рр.)

Миколишин Ярослава Степанівна (1982-1983 рр.)

Карплюк Мирослава Степанівна (1981,1984,1986рр.)

Горохівська Любов Іванівна (1985,1987-1989рр.)

Літковець Михайло Митрофанович (1974-1980

Олійник Світлана Петрівна (з 1993р.)

Історія та правознавство

Прайзнер Ярослава Ярославівна ( 1981-1983 рр.)

Димид Марія Василівна (1985-1994рр.)

Куціль Зеновій Дмитрович (1991-2001 рр.)

Стемковський Валерій Альбертович (2001-2009 рр.)

Маркусь Василь Іванович (з 2010р.)

Фізика, математика, інформатика

Филима Марія Михайлівна (1976-1983рр.)

Сосницька Богдана Іванівна (1993-2010рр.)

Олійник Надія Іванівна (1991-1999рр.)

Медицька Валентина Григорівна (2004-2007рр.)

Мельник Марія Степанівна (з 2008р.)

Корвач Марія Іванівна (з 2010р.)

Біологія, хімія, природознавство

Богів Богдана Федорівна (1983-1989рр.)

Стасів Романія Володимирівна (з 1990р.)

Географія, основи економіки

Максимів Ганна Миколаївна (1973-1989 рр.)

Шкільна Ярослава Володимирівна (1992-1995,2005-2009рр)

Борецька Надія Василівна (з 2009р.)

Фізична культура, захист Вітчизни

Твердун Степан Ілліч (1991-2008рр.)

Мрикало Василь Петрович ( з 2008р.)

Кріцак Михайло Антонович (з1986р.)

Українська мова та література

Гладчук Лідія Левківна (з1993р.)

Світова література

Пилипчак Світлана Павлівна (1978-2008рр.)

Твердушко Марія Несторівна (2009-2010рр.)

Процик Леся Олегівна ( з 2012р.)

Іноземна мова

Кріцак Михайло Антонович ( з 1986р.)

Виховна робота, позашкільна освіта

Тибінь Михайло Іванович (1986)

Маркусь Марія Іванівна (з1987р.)

Маркусь Василь Іванович ( з 2004р.)

Музика, образотворче мистецтво

Процик Леся Олегівна ( з 2005р.)

Твердушко Марія Несторівна (1999-2003 рр. –охорона дитинства, 2000-2010рр. образотворче мистецтво)

Методисти з кадрових питань

Олійник Богдан Іванович

Кривий Борис Миколайович (1982-1986рр.)

Медик Любомир Михайлович (1986-1994рр.)

Максимів Віра Йосипівна (1994-2009рр.)

Куціль Федір Зеновійович ( 2009 -2010рр.)

Шостак Наталія Степанівна (2010-2011рр.)

Корвач Марія Іванівна(2011-2012рр.)

Процик Леся Олегівна(з 2012р.)

Трудове навчання

Літковець Михайло Митрофанович (1978-2000рр.)

Мельник Лев Іванович ( 2000-2003рр.)

Пуківський Михайло Іванович (2003-2005рр.)

Бабій Зіновій Зіновійович (2005-2006рр., з 2011 р.)

Бібліотечні фонди

Гах Ірина Богданівна (1992-1993рр.)

Гладчук Лідія Левівна (з 1993р.)

Методист-психолог

Коваль Алла Мирославівна ( з 2005р.)

Основи здоров’я

Процик Леся Олегівна (2003-2009рр.)

Медик Лариса Богданівна (з 2009р.)

Методисти

Олійник Богдан Іванович (1969-1975рр.)

Коментарi

Кiлькiсть переглядiв: 285